2018 DV - mokzone
DCIM\101GOPRO\G1262261.

DCIM\101GOPRO\G1262261.